คุณอยู่ที่: หน้าแรกบทความคริสเตียนหลักข้อเชื่อพระบัญญัติของพระเจ้า และการกระทำพลีกรรมเพื่อแก้ไขการละเมิด..

พระบัญญัติของพระเจ้า และการกระทำพลีกรรมเพื่อแก้ไขการละเมิด..

จากพระคัมภีร์ เราเห็นได้ว่าเมื่อมนุษย์ได้มีมากขึ้นในโลกและมีการรวมตัวขึ้นเป็นสังคมหรือ เป็นชนชาติแล้ว พระเจ้าได้เลือกมนุษย์เผ่าพันธุ์หนึ่งขึ้นมาสำหรับเป็นผู้บอกเล่าถึงพระดำริ ของพระองค์ให้แก่มนุษยชาติได้ทราบ เผ่าพันธุ์มนุษย์ดังกล่าวอาศัยอยู่ในแถบที่ปัจจุบันเรียกว่าดินแดนตะวันออก กลาง เผ่าพันธุ์นี้คือชนชาติยิวหรือประเทศอิสราเอลนั่นเอง...           ในระยะแรกนั้น พระเจ้าได้วางกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ผ่านชาวยิวเพื่อให้มนุษย์มี หลักยึดในการดำเนินชีวิตที่จะไม่ทำบาปให้หนักและลึกต่อไปในชีวิตของตน

           ข้อบัญญัติที่พระเจ้าทรงวางไว้นี้ทรงประทานผ่านชายชาวยิวผู้หนึ่งที่มีชื่อ ว่า โมเสส ... ข้อบัญญัตินั้นมีสิบข้อ ซึ่งภายหลังเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า พระบัญญัติสิบประการ (The Ten Commandments) ...

           เมื่อได้ทรงวางพระบัญญัติสิบประการให้แก่มนุษย์แล้ว มนุษย์ก็ได้พยายามปฏิบัติตาม แต่ก็ปรากฎว่าการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะรักษาตนไว้โดยไม่ละเมิดพระบัญญัติข้อใด ข้อหนึ่งเลยโดยตลอดชีวิตนั้นนับว่ายากเต็มที และไม่มีใครทำได้ ดังนั้นการละเมิดพระบัญญัติจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา ...

           นอกเหนือจากการที่พระเจ้าได้ทรงวางพระบัญญัติสิบประการแล้วยังได้วาง ระเบียบการบูชาพระเจ้าตลอดจนการปฏิบัติพลีกรรมเพื่อการแก้ไขการละเมิดพระ บัญญัติด้วย

           พระเจ้าได้กำหนดให้มีกลุ่มชนพิเศษขึ้นมาในหมู่ชาวยิวที่จะเป็นผู้กระทำ พิธีกรรมบูชาและพลีกรรมแก้ไขการละเมิดไว้ กลุ่มคนพวกนี้เรียกว่า ปุโรหิต... กล่าวง่ายๆว่า ปุโรหิต ก็คือคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั่นเอง...พลีกรรมเพื่อแก้ไขการละเมิด ตามมาตรฐานของพระเจ้านั้น คือการแสดงออกในการสารภาพและขอให้พระเจ้าทรงยกบาปที่ได้ละเมิด ในการกระทำพลีกรรมนี้พระเจ้าทรงกำหนดให้กระทำโดยการถวายธัญญบูชา และสัตวบูชาทั้งเนื้อและเลือดแก่พระเจ้า ...

           สำหรับพืชและสัตว์ที่ใช้ในการพลีกรรมเพื่อพระเจ้านั้นพระเจ้ากำหนดใช้การเผา ไฟถวาย ให้หมดตัว แต่สำหรับเลือดนั้นใช้ในการประพรมเพื่อชำระล้าง ... พระคัมภีร์บอกว่าเกือบทุกสิ่งจะสามารถชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือด... ดังนั้นการทำพลีกรรมโดยใช้ชีวิตและเลือดเนื้อของแพะ แกะ โค เป็นเครื่องบูชาจึงนับว่าเป็นสิ่งพบเห็นได้ตลอดเวลาในยุคนั้น...

           พิธีเช่นนี้คงเป็นต้นเค้าของการถวายสัตวบูชาเพื่อการบูชาหรือขอไถ่โทษแก่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในยุคต่อมาทั่วโลกด้วย ไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นพระเจ้า หรือเป็นผี วิญญาณต่างๆ ก็ตาม...

           เรายังสามารถเห็นพิธีพลีกรรมเหล่านี้ได้แม้ในปัจจุบันกล่าวคือมนุษย์ที่ยัง ไม่ได้รับรู้วิธีการไถ่โทษอย่างใหม่ของพระเจ้า (จะได้กล่าวต่อไป) ก็ยังทำพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระเทศกาลต่างๆด้วยเนื้อสัตว์ เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา หรือของสดๆคาวๆ กันอยู่...

           จากพระคัมภีร์ เราได้พบว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์หันกลับเข้ามาหาพระเจ้า และแสดงการเชื่อฟังไว้วางใจในพระเจ้าแทนที่จะยังคงกระทำผิดแล้วจึงหาทางทำ พิธีพลีกรรมเพื่อขอยกโทษบาปจากการละเมิดเป็นครั้งๆไป สิ่งที่พระเจ้าต้องการเห็นคือมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นตามพระฉายาของ พระองค์นั้นมีความบริสุทธิ์...เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์

           แต่ทว่าในความเป็นจริงเราก็ยังคงพบว่ามนุษย์ที่เกิดในบาปแล้วนั้นก็ยังคงทำ บาปและละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้ากันไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด ... ครั้งหนึ่งพระเจ้าถึงกับตรัส (ในพระคัมภีร์) ว่า ... "พระเจ้าทรงมองลงมาดูลูกหลานมนุษย์จากที่ประทับบนฟ้าสวรรค์ พระองค์ทรงเห็นว่าลูกหลานมนุษย์ทุกคนล้วนแต่ทำความชั่ว ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ทำความดี ไม่มีเลย..."

           ในเวลาเดียวกัน ผลจากการเป็นผู้ประกอบพิธีพลีกรรมนี้ทำให้บทบาทหน้าที่ของเหล่าปุโรหิตได้ ทวีมากขึ้น... พวกปุโรหิตยิวได้สร้างเงื่อนไขปลีกย่อยขึ้นบังคับการดำเนินชีวิตอีกมากมาย นอกเหนือจากพระบัญญัติสิบประการ และในที่สุดพวกปุโรหิตได้กลายเป็นกลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของ ประชาชาติยิวในเวลาต่อมา... พระเจ้าได้ทรงใช้ชนชาติยิวและพวกปุโรหิตนี้แหละในการทำให้แผนการสำคัญของ พระองค์สำเร็จ...

โดย นายชัยรัตน์ จิตต์แก้ว
E-mail: chairatj@yahoo.com
www.christianthai.net

 

Share

หลักข้อเชื่อ

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top