คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนา"พูดความจริงต่อกัน"

"พูดความจริงต่อกัน"

การพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์จากการตรัสของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าตรัสทุกอย่างก็เกิดขึ้น  เช่น ตรัสให้มีแสงสว่าง  มีทะเล  มีสัตว์  มีดวงดาวดวงอาทิตย์  มีมนุษย์ พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการตรัส   ปัจจุบันอำนาจการตรัสอย่างสมัยก่อนอาจจะไม่มีแล้ว แต่มีความคล้ายคลึงกันคือเป็นคำพูดที่มีสิทธิอำนาจ สั่งอะไรแล้วได้อย่างนั้น  พระเจ้าให้สิทธิอำนาจในการพูดให้กับมนุษย์ ดังนั้นถ้าคำพูดดีก็เป็นพร แต่ถ้าเป็นคำพูดลบก็ได้ลบ  เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า... ถ้าเราทูลขอสิ่งใด ท่านก็จะได้สิ่งนั้น( จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน)  เช่นเดียวกับคนในพระคัมภีร์ ยาโคบได้เห็นคุณค่าของบุตรหัวปี จึงขอให้พ่ออวยเขา เพราะคำพูดคนสมัยก่อนเปรียบเสมือนกับการเซ็นพินัยกรรมอย่างหนึ่ง  ยาโคบเริ่มเห็นว่าพ่อเริ่มแก่แล้ว จึงมาหลอกพ่อว่าเป็นเอซาว เอาขนแกะมาคุมตัวเพื่อให้เหมือนเอซาว พ่อจึงได้อวยพรยาโคบในทางที่ดีทั้งหมด เมื่อเอซาวกลับมาถึงบ้านได้ทำแกงให้พ่อกินเพื่อให้พ่ออวยพรเขา พ่อได้กล่าวว่าอวยพรลูกไปแล้ว  สมัยก่อนการพูดเป็นการเซ็นลายเซ็น เพราะเมื่อตรัสอะไรแล้วต้องเป็นแบบนั้น ไม่มีการคืนคำ

มัทธิว5:33-37 อีกประการหนึ่ง ท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่า `อย่าเสียคำสัตย์ปฏิญาณ แต่จงปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่าปฏิญาณเลย จะอ้างถึงสวรรค์ก็ดี เพราะสวรรค์เป็นบัลลังก์ของพระเจ้าหรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลกก็ดี เพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์ หรือจะอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ดี เพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตน เพราะท่านจะกระทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ก็พอ คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว

คำพูดเป็นเครดิตให้เรา “ จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว” เราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าก็เป็นคนที่มีค่าเป็นทอง  ถ้าเราเป็นคนจนถ้ามีพระเจ้าก็มีค่า คนรวยมีพระเจ้าก็มีค่า  ถ้ากลับกันถ้ารวย แต่ไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีค่า  พระเยซูกำลังหนักใจที่ผู้นำสมัยก่อนชอบ เล่นภาษาบาลี  ภาษาฮีบรู  ภาษาอาราเมค  ภาษากรีก ชอบอ้างภาษา   พวกฟาริสีมีชื่อเสียงเรื่องการสาบาน  พวกเขาสาบานเพื่อความสบายใจของตนเอง ถ้าพวกเขาสาบานก็จะอ้าง ฟ้าสวรรค์  แผ่นดินโลก เยรูซาเล็มหรือศีรษะของตนเอง  พวกเขาอาจจะเถียงว่าพระเจ้าไม่มีส่วนในการสาบานของเขา  พวกเขาไม่จริงจังกับการสาบานนั้น แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเราไม่ควรสาบาน  แม้ว่าจะจำเป็นพระองค์บอกว่าอย่าสาบานเลย  การสาบานเป็นการแสดงความชั่วร้ายในจิตใจมนุษย์  การสาบานเป็นการอ้าง ฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลกและเยรูซาเล็ม  ซึ่งเป็นเรื่องไม่สมควร เพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่ประทับของพระเจ้า เป็นที่รองพระบาทของพระเจ้า และเป็นราชธานีของพระเจ้า พระองค์ต้องการให้ชีวิตของเราสอดคล้องกับคำพูด ใช่ก็บอกว่าใช่ คำว่าไม่ก็บอกว่าไม่  “ ให้จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว”

                ในคริสตจักรที่เราอยู่ด้วยกันต้องมีความจริงใจต่อกัน จะไม่มีการพูดมุสา  คริสตจักรต้องเป็นเขตปลอดความชั่ว ที่สำคัญที่สุดของคริสตจักรคือการมีความรักต่อกันและกัน ให้กายเราเป็นที่ถวายเกียนติแด่พระเจ้า

 

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015

แบ่งปันพระพร   ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top