คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ ผู้นั้นย่อมได้รับพระพรของพระเจ้า

ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ ผู้นั้นย่อมได้รับพระพรของพระเจ้า

 

พระเจ้าได้สัญญาว่าผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ ผู้นั้นย่อมได้รับพระพรของพระเจ้า  เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ในชีวิตของเรามีงานอยู่ 3 งาน คือ งานของเรา งานของพระเจ้า และงานที่เราร่วมกับพระเจ้า ให้พระองค์ทรงนำ เพื่อเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า


ปฐมกาล1 : 28พระ‍เจ้าทรงอวยพระ‍พรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า “จงมีลูก‍ดกทวีมาก‍ขึ้นจนเต็มแผ่น‍ดิน จงมีอำ‌นาจเหนือแผ่น‍ดิน จงครอบ‍ครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอา‌กาศ กับบรร‌ดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่น‍ดิน” พระเจ้าทรงสร้างโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความรักและพระพรของพระเจ้า และพระองค์ทรงรู้จักเราก่อน  พระเจ้าสร้างโลกใบนี้เพื่อลูกหลานอาดัม  พระ‍เจ้าจึงทรงบัญ‌ชาแก่มนุษย์นั้นว่า “บรร‌ดาผล‍ไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ทั้ง‍หมด เว้นแต่ต้น‍ไม้แห่งความสำ‌นึกในความดีและความชั่ว ผลของต้น‍ไม้นั้นอย่ากิน เพราะในวัน‍ใดที่เจ้าขืนกิน เจ้าจะต้องตายแน่” ปฐมกาล3.17 พระ‍องค์จึงตรัสแก่อา‌ดัมว่า“เพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำ‍พูดของภรรยาและกินผล‍ไม้ที่เราห้าม แผ่น‍ดินจึงต้องถูก‍สาปเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่น‍ดินด้วยความ ทุกข์ลำ‌บากจนตลอดชีวิต  เพราะการไม่เชื่อฟังจึงทำให้อาดัมต้องตายในฝ่ายวิญญาณ  พระเจ้าสร้างเราไม่ต้องการให้ตาย แต่พระองค์ต้องการให้เราอยู่ชีวิตอมตะนิรันดร์  ชีวิตอมตะของเราถูกทำลายเพราะการไม่เชื่อฟัง พระเจ้าต้องการให้ เราเชื่อฟังมากกว่าการถวายเครื่องบูชา  พระองค์ยังรักมนุษย์อยากให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า ยอห์น 3:16 ……. เราต้องวางใจในพระเยซูคริสต์ในทุกเรื่อง แม้เราจะเจอกับปัญหาต่างๆ เราจะพบสันติสุขในพระองค์ ไม่เหมือนที่โลกให้  ให้เราได้เรียนรู้กับพระองค์ทุกวัน และจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี


ท่านจงมีน้ำ‍ใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระ‍เยซู‍คริสต์ ผู้ทรงสภาพของพระ‍เจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่า‍เทียมกับพระ‍เจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรง‍ถือกำ‌เนิดเป็นมนุษย์ 8และเมื่อทรงปรา‌กฏพระ‍องค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระ‍องค์ก็ทรงถ่อมพระ‍องค์ลงยอมเชื่อ‍ฟังจนถึงความมร‌ณา กระ‌ทั่งความมร‌ณาที่กาง‌เขน เหตุฉะนั้นพระ‍เจ้าจึงได้ทรง‍ยกพระ‍องค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประ‌ทานพระ‍นามเหนือนามทั้ง‍ปวงให้แก่พระ‍องค์ เพื่อเพราะพระ‍นามนั้นทุกเข่า ในสวรรค์ ที่แผ่น‍ดินโลก ใต้พื้นแผ่น‍ดิน‍โลก จะคุกลงกราบ พระ‍เยซู และเพื่อทุกลิ้นจะยอม‍รับ ว่าพระ‍เยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระ‍ผู้เป็นเจ้า อันเป็นการ‍ถวายพระ‍เกียรติแด่พระ‍บิดา‍เจ้า  ฟป2:5-11


พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงถ่อมใจและเชื่อฟังพระบิดา ดังนั้นในเราเรียนจากพระองค์ให้การถ่อมใจและเชื่อฟัง ให้เราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า แม้ในท่ามกลางที่เราเจอปัญหาเราจะไม่ละทิ้งพระองค์ ขอสติปัญญาจากพระเจ้า ในการดำเนินชีวิตและให้ชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าตลอดไป


ผู้เทศนา ศจ.ดร .ประทาน  ณ พัทลุง
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม2015

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top