คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาข้อคิดเกี่ยวกับการรับใช้ จากพระธรรมฟิลิปี

ข้อคิดเกี่ยวกับการรับใช้ จากพระธรรมฟิลิปี

ฟิลิปปี2:25-30
การรับใช้ คือ การให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา ไม่จำเป็นที่เราต้องออกจากงานเพื่อรับใช้  แม้เราอยู่ฐานะไหนเราสามารถรับใช้ได้  พียงแค่ให้พระเจ้าทรงเป็นที่ 1 ในชีวิตของเรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตอ.เปาโล ที่เป็นต้นแบบความเชื่อที่ได้ส่งต่อความเชื่อให้ทิโมธีและส่งต่อความเชื่อให้กับ เอปาโฟรดิทัส จึงให้เขามีความเชื่อและมีการไว้วางใจในทุกกรณี


ฟิลิปปี2:25-30
2:25 ข้าพเจ้าคิดแล้วว่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทัสน้องชายของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้นำข่าวของพวกท่าน และได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสน มาหาท่านทั้งหลาย2:26 เพราะว่าเขาคิดถึงท่านทุกคน และเป็นทุกข์มากเพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วย2:27 เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบจะตาย แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขา และไม่ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ซ้อนทุกข์2:28 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรีบร้อนใช้เขาไป หวังว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นเขาอีก ท่านจะได้ชื่นชมยินดี และความทุกข์ของข้าพเจ้าจะเบาบางไปสักหน่อย2:29 เหตุฉะนั้นท่านจงต้อนรับเขาไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีทุกอย่าง และจงนับถือคนอย่างนี้2:30 ด้วยว่าเขาเกือบจะตายเสียแล้วเพราะเห็นแก่การของพระคริสต์ คือได้เสี่ยงชีวิตของตน เพื่อการปรนนิบัติของท่านทั้งหลายที่บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยู่นั้นจะได้เต็มบริบูรณ์

ชีวิตของเรามีพระพรของพระเจ้ามากมายที่เราจะขอบคุณพระเจ้า เช่น เรายังมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่,มีฟันอยู่คบ , ยังมือคบ ,ฯลฯ บางครั้งเราอาจละเลยที่จะขอบคุณพระเจ้า ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแม้ทุกข์หรือสุข เราต้องพึ่งพาและไว้วางใจในพระเจ้า เราต้องเชื่อว่ามันจะผ่านไป ในฐานะเราเป็นคริสเตียน เราเชื่อสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีและและพระองค์ทรงมีออกอยู่เสมอโดยการอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์และเราสามารถเรียนรู้ชีวิตของเอปาโฟรดิทัสที่ไว้วางใจในพระเจ้า


ประการที่ 1.ชื่อเอปาโฟรดิทัสหมายถึง ผู้ที่เทพเจ้าทรงโปรดปราน  เป็นชื่อที่ครอบครัวยังไม่เชื่อในพระเจ้าแต่ปาโฟรดิทัสก็ไม่เปลี่ยนชื่อ เพราะชื่อนั้นไม่ได้มีผลต่อเขา แต่ความเชื่อต่างหากที่เขาได้เชื่อในพระเจ้านั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด และยืนหยัดในการรับใช้พระเจ้า เพราะเขาสำนึกเสมอว่า เขาเคยเป็นคนบาป เมื่อเขาได้ต้อนรับพระองค์ เอปาโฟรดิทัสได้รับการยกฐานะให้เป็นลูกของพระเจ้า เช่นเดียวกับชีวิตของให้เรายืดมั่นในความรักของพระเจ้า อย่าหันกลับไปทางเก่า ให้เราเดินมุ่งหน้ากับพระเจ้าแม้ว่าเราจะต้องเจออะไรมากมาย แม้ว่าอดีตเป็นอย่างไร ให้เราสัญญากับพระองค์ว่าเราจะติดตามพระเจ้าตลอดไป  


ประการที่ 2.เอปาโฟติทัสได้รับยกฐานะเป็นน้อง เป็นเพื่อน เพื่อนผู้รับใช้  เราแต่ละคนพระเจ้าให้ฐานะเราแม้ว่าเราจะอยู่ฐานะไหน เราต้องรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระเยซูยอมเพื่อเรามากมาย บังเกิดในรางหญ้า และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา เรายอมอะไรเพื่อพระองค์บ้าง เอปาโฟดิทัสรักพระเจ้า ในพระวจนะตอนนี้บอกว่าเขาป่วย เขายอมเสี่ยงเพื่อพระเยซู  ถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเราจะทำเพื่อพระเจ้าไม่ได้เลย เช่น มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เอาน้ำหอมนารดามาชโลมที่ศีรษะของพระเยซูเขากล้าให้กับพระเยซูไม่คิดเสียดาย แม้ในขณะนั้นมีสาวกคนหนึ่งได้ทักเขาให้ไปแจกจ่ายให้กับคนยากจน พระองค์ตรัสกับนางว่าทำถูกแล้ว ชีวิตของเราเช่นเดียวกันให้เรามอบถวายชีวิตของเราต่อพระเจ้า


ประการที่ 3.เอปาโฟรทิทัสป่วยเกือบจะตายขณะที่อยู่ในคุกกับอ.เปาโล หลายคนอาจจะสงสัยอ.เปาโลว่าทำไมไม่รักษาเอปาโฟรดิทัส ถ้าอ.เปาโลอธิษฐานก็น่าจะหาย ฤทธิ์เดชไม่ได้มาจากมนุษย์แต่เป็นสิ่งพระเจ้าให้เกิดขึ้น เวลานั้นเอาปาโฟดิทัสอาจจะเกิดความสงสัย 1 น้อยใจต่อว่าพระเจ้า 2.ไม่ต่อว่าเพราะเชื่อว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เมื่อเราวางใจและพึ่งพาในพระเจ้า แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระองค์จะอยู่เคียงข้างเรา ให้มั่นใจในแผนการของพระเจ้า

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top