คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาชีวิตของทิโมธี แบบอย่างชีวิตที่พระเจ้าทรงเอ็นดู

ชีวิตของทิโมธี แบบอย่างชีวิตที่พระเจ้าทรงเอ็นดู

เราอยู่ในโลกใบนี้ พระองค์ทรงมีแผนการในชีวิตของเรา และอยู่ในวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงวางไว้ให้เราแต่ละคน เราต้องเตรียมพร้อมในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ ควรต้องรีบรับใช้ประกาศและเป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้า  เป็นทูตสวรรค์นำข่าวดีของพระเจ้าให้กับคนที่ยังไม่เชื่อ เช่นเดียวกับอ.เปาโลที่ได้นำชีวิตของทิโมธีในความเชื่อให้เป็นไม้ผลัดต่อไป เพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้า

พระธรรม ฟิลิปปี 2:19-24

2:19 แต่ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่า ในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเช่นกันเมื่อได้รับข่าวของท่าน 2:20 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทิโมธี ซึ่งจะเอาใจใส่ในทุกข์สุขของท่านอย่างแท้จริง 2:21 เพราะว่าคนทั้งหลายย่อมแสวงหาประโยชน์ของตนเอง ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์ 2:22 แต่ท่านก็รู้ถึงคุณค่าของทิโมธีแล้วว่า เขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดา 2:23 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าหวังใจว่า พอจะเห็นได้ว่าจะเกิดการอย่างไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไปโดยเร็ว 2:24 แต่ข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ในไม่ช้าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วย

ประวัติชีวิตของทิโมธีคือ เป็นลูกครึ่ง คนยิวกับคนกรีก ในสมัยนั้นคนที่เป็นที่เป็นลูกครึ่งจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนยิวถือไม่ใช่คนยิว 100 เปอร์เซ็น แต่ทิโมธีไม่เคยโทษครอบครัวที่เป็นแบบนี้ เขามีความภูมิใจในฐานะของเขา แต่พระเจ้าได้ยกทิโมธีขึ้นและสามารถทรงใช้เขาให้เกิดผลได้  เมื่อใครดูถูกเรา อย่าให้อุปสรรคหรือขัดขวางชีวิตของเรา แต่ให้คำดูถูกนั้นเป็นแรงพลัดดันชีวิตของเราให้เป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้   ให้บอกกับพระองค์ว่าขอให้พระเจ้าทรงใช้เราเถอะ และต้องมั่นใจว่าพระเจ้าสามารถทรงใช้เราได้  ดังนั้นเราสามารถเรียนรู้ชีวิตของทิโมธีที่เป็นแบบอย่างดังนี้

1.มีน้ำใจ  คือ ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจดีต่อกัน ความใฝ่ใจ หรือต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์  การไม่เห็นแก่ตัว แต่ทำเพื่อคนอื่น ช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

2.การเอาใจใส่   คือ การ เป็นห่วง ดูแลเอาใจใส่ เช่น เวลาเราอยากกินอาหารที่อร่อย เราต้องใส่ใจในทำอาหาร  เชื่อได้ว่าพี่น้องหลายคนในคริสตจักรพระสัญญามีหัวใจทที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เช่น เวลาเพื่อนร่วมชั้นไม่มาเรียนหลายคนช่วยกันโทรหาถามทุกข์-สุข นั่นคือ การใส่ใจกัน

3.การแสวงหาผลประโยชน์  คือ  กิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น จำเป็นที่จะต้องได้รับ ประโยชน์     การมาคริสตจักรเราอย่าให้คริสตจักรเป็นเครื่องที่เราจะแสวงหาผลประโยช์ แต่เราจะมาเพื่อการบริการและอวยพรซึ่งกันและกัน  จุดประสงค์ในการมาคริสคจักรเพื่อพระเจ้าไม่ใช่ตนเอง

4.คุณค่า คือ ในฐานะที่เราเชื่อในพระเจ้า พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในตัวเรา พระองค์ได้มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อนมนุษย์ทุกคน ดังนั้น เราต้องรับใช้และรักซึ่งกันและกัน และเห็นคุณค่าของคนอื่น

5 ได้รับใช้ร่วมประกาศข่าวประเสริฐ  คือ เราแต่ละคน เรามีของประทานที่แตกต่างกันไป บางคนเป็นนักประกาศ  เป็นพยาน  สอน บางคนมีของประทานในการให้ เมื่อเราทราบถึงของประทานดังกล่าวแล้วให้เราทำสุดความสามารถของเรา  เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องรีบเก็บเกี่ยวนำผู้คนมารู้จักกับพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคนที่วางใจ

 6 ความหวังใจ คือ การต้องการประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับคริสเตียนที่ต้องการความหวังใจในพระเจ้าคือไว้วางใจในพระเจ้า เวลาที่เรามีปัญหาสิ่งใดให้เราวางปัญหาไว้กับพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้เราสำเร็จ

 

**********************************

 

แบ่งปันพระพร โดย  ศจ.ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013 

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top