คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาผลของการเชื่อฟังพระเจ้า ??

ผลของการเชื่อฟังพระเจ้า ??

ความเชื่อ คือความไว้วางใจในพระเจ้า

 

ทำไมต้องเชื่อ? เพราะพระเจ้าทรงลงมาในโลกนี้เพราะทรงรักมนุษย์ทุกคน ยอห์น 3:16 ...... และพระองค์ไม่ได้สงวนความรักของพระองค์ไว้ เมื่อเราทราบถึงความรักของพระองค์แล้วให้เราวางใจในพระเจ้า ความเชื่อเป็นก้าวแรกของการติดตามพระเจ้า เพราะถ้าขาดความเชื่อ จะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า พระเยซูทรงตำหนิสาวกที่ขาดความเชื่อ เมื่อเราติดตามพระเยซู เราจะเกิดผลร้อยเท่าพันเท่า ในการเกิดผลนั้นย่อมมีความข่มขืนปะปนอยู่ด้วย แต่ซึ่งมีความพิเศษอยู่ด้วยคือการมีพระเจ้าทรงช่วยเรา พระองค์จะทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ เมื่อเจอปัญหาเราอย่าตกใจ  แต่ให้มีความเชื่อ เราอย่าท้อถอย แต่จงวางใจในพระเจ้าพระองค์จะช่วยให้เราผ่านไปได้

2:12 เหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนท่านทั้งหลายได้ยอมเชื่อฟังทุกเวลา และไม่ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสั่น อ.เปาโลบอกว่าให้มีความเชื่อฟังทุกเวลา และการเชื่อฟัง คือ การทำตามคำสั่งแล้วปฏิบัติตาม ทำตามด้วยใจที่อ่อนน้อมเชื่อฟังหลักพระวจนะคำของพระเจ้า ผลของการเชื่อฟังมี 2 ประการดังนี้

ประการที่1 คนที่ไม่เชื่อ  
เวลาใดที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตจะมีแต่ลงอย่างเดียว เช่นเดียวกับชีวิตโยนาห์ พระเจ้าสั่งให้โยนาห์ไปเมืองนีนาเวห์เพื่อไปประกาศ แต่โยนาห์หนีพระเจ้าไปอีกเมืองหนึ่ง เพราะการไม่เชื่อฟังพระเจ้า โยนาห์ต้องลงไปอยู่ที่ท้องเรือ เมื่อเกิดพายุขึ้น ดังนั้นคนที่อยู่ในเรือรู้ว่าพายุนี้มาจากโยนาห์จึงโยนโยนาห์ลงใต้ทะเล พระเจ้าให้ปลามากลืนโยนาห์ลงไปในท้องปลา 3 วัน  แต่สุดท้ายโยนาห์สำนึกได้พระเจ้าจึงให้ปลาสำรอกออกมา ชีวิตของเราเวลานี้พระเจ้ายังให้โอกาสกับมนุษย์ที่จะปรับปรุงแก้ไขอุปนิสัยที่ทำผิดพลาด ทำบาป ให้กลับใจเสียใหม่ เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า การไม่เชื่อพระเจ้าชีวิตจะมีแต่ลงทางเดียว

ประการที่ 2 คนที่เชื่อฟัง
เฉลยธรรมบัญญัติ  28.1-6  ผลของการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า คือ ชีวิตที่ได้รับพระพรชีวิตมีแต่จำเริญขึ้น พระเยโฮวาห์จะชูชีวิตของเรา และให้เราดำเนินชีวิตเป็นลูกแห่งความสว่างของพระเจ้า ให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเห็นพระเยซูคริสต์ในตัวเรา  คริสเตียนต้องมีแสงสว่างของพระเจ้า ประกาศพระนามของพระองค์ และมีชีวิตที่เชื่อฟังในพระเจ้าต้องพึ่งพาพระองค์

แบ่งปันพระพร  ศจ.วิเศษ สุทธิประภา
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top