คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาหยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง ข้อคิดจาก อ.เปาโล

หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง ข้อคิดจาก อ.เปาโล

พระธรรม ฟิลิปปี 1:12-20
1:12 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้น ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไป1:13 จนการที่ข้าพเจ้าถูกพันธนาการเพราะพระคริสต์นั้น ก็ปรากฏทั่วตลอดกองผู้คุมและทั่วสถานที่แห่งอื่นๆทั้งสิ้น1:14 และพี่น้องมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้เกิดความเชื่อมั่นเนื่องด้วยเครื่องพันธนาการทั้งหลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็มีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะนั้นโดยปราศจากความกลัว1:15 ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกัน แต่ก็มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังดี1:16 ฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ใช่ด้วยความจริงใจ จงใจจะเพิ่มความทุกข์ยากให้แก่เครื่องพันธนาการของข้าพเจ้า1:17 แต่ฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยใจรัก โดยรู้แล้วว่าทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสริฐนั้นไว้1:18 ถ้าเช่นนั้นจะแปลกอะไร แม้เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ตาม จะเป็นด้วยการแกล้งทำก็ดี หรือด้วยใจจริงก็ดี แต่เขาก็ได้ประกาศพระคริสต์ ในการนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดี และจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วย1:19 เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า โดยคำอธิษฐานของท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี้ จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้น1:20เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย

คำนำ
อ.เปาโลได้เป็นแบบอย่างในเรื่องของความเชื่อ แม้ขณะที่อ.เปาโลได้อยู่ในคุกท่านยังสามารถเขียนจดหมายหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกว่า จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า,ให้ผู้เชื่อได้สำนึกเสมอว่าพระเจ้าได้ตั้งต้นการดีในพวกท่านแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ  และแม้ว่าท่านจะเจอกับสถานการณ์ใด ท่านได้หนุนใจให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี แม้ว่าท่านจะทุกข์หรือสุข อ.เปาโลเชื่อเสมอว่าพระเจ้าได้ทรงอยู่ใกล้เรา  สดุดี 23 :1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระเยซูคริสต์ทรงเป็นข่าวดีสำหรับเรา เพราะพระเจ้าทรงรักเรามากกว่าที่เรารักพระเจ้า ขอเพียงเราอย่าทิ้งพระองค์ เพราะบางครั้งวิธีการของพระเจ้าที่ทรงช่วยเรา อาจจะมีความแตกต่างกัน บางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับคำตอบนั่นไม่แสดงว่าพระเจ้าไม่ช่วยเราเพราะวิธีการของพระเจ้าเป็นวิธีการที่ดียอดเยี่ยมเสมอ ขอให้เรามีความเชื่อและวางใจพระองค์ อ.เปาโลไม่สงสัยในวิธีการของพระเจ้า เพราะอ.เปาโลได้บทเรียน 4 ข้อดังนี้

ประการที่1 มีความเข้าใจและรู้ว่าที่ถูกจับเพราะข่าวประเสริญ  เราต้องเข้าใจว่า เรายืนอยู่จุดนี้ เพราะพระเจ้าต้องการให้เราเป็นพระพร  เมื่อพระเจ้าได้วางเราจุดไหนให้เราทำเต็มที่ เราอย่าเอาตัวเราไปเปรียบใคร?  อ.เปาโลมีความเข้าใจ แม้จะอยู่ในคุก ชีวิตไม่น่ามาจบที่ในคุกเลย อ.เปาโลไม่ได้บ่นแต่กลับภูมิใจ แม้เรามีฐานะตำแหน่งหน้าที่อะไร พระเจ้าทรงมีแผนการต้องการให้เรามีชีวิตเป็นพระพรแก่ผู้อื่น อ.เปาโล กล่าวว่า เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร


ประการที่ 2  มีความชื่นชมยินดี  อ.เปาโลได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า ทำให้หลายคนเชื่อในพระเจ้ามากขึ้น  การมีประสบการณ์พยานชีวิต จะสามารถช่วยคนอื่นจากเรื่องร้ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องที่ดีได้ หลายครั้งชีวิตของเราดูเหมือนแพ้ แต่ที่แท้คือผู้ชนะ  พระเยซูได้สิ้นชีวิตบนไม้กางเขนดูเหมือนแพ้ แต่สามวันพระองค์ได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย และแผนงานของพระเจ้าได้สำเร็จในพระเยซูคริสต์ พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว พระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์


ประการที่ 3 ไม่บ่นแต่อยู่เพื่อคนอื่น  มนุษย์ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลา แต่พระเยซูทรงอยู่ด้วยกับเราทุกหนทุกแห่ง ให้เรามีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเรา เมื่อมีปัญหาให้เราพูดคุยกับพระเจ้าบอกพระองค์ พระองค์ทรงเข้าใจในปัญหาของเรา  อย่าน้อยใจและอย่าบ่นต่อว่าพระเจ้า แต่ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานข่าวประเสริฐของพระเจ้า และมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์


ประการที่ 4  มีความรักและมีความรู้ในพระเจ้า  อ.เปาโลระลึกถึงความรักของพระเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ อ.เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย”  เราไม่สามารถรักใครได้ ถ้าเราไม่มีความรักของพระเจ้า เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราอย่างไร ? เราจะสามารถรักคนอื่นได้

"จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดสิ้นความคิดของเจ้า..จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ความรัก คือ การสำแดงชีวิต คริสเตียนโดยการ หนุนใจกัน และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันละกันไม่ชิงดีชิงเด่นกัน และให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับคนที่ยังไม่ได้รับความรอด  


แบ่งปันพระพร  ศจ.ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top