คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาหยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง

หยั่งรากในพระคริสต์ สู่ชีวิตมั่นคง

ชีวิตที่ติดตามพระเจ้าหลายครั้งมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่คอยทดสอบความเชื่อของเราว่า  เราสามารถยืนหยัดได้แค่ไหน? ผ่านการทดลองหรือไม่ ?  ถ้าเราให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเรา เราจะเผชิญทุกสิ่งไปได้ เพราะเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้า ถ้าเราปัญหาสิ่งใดให้เราลี้ภัยในพระองค์ชีวิตของเราจะปลอดภัย สดุดี 41.1 พระองค์ทรงพร้อมช่วยเราในขณะที่เราประสบความยากลำบาก ให้เราร้องทูลทุกเรื่องราวในชีวิตของเราต่อพระเจ้า เราจะได้รับบทเรียนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ พระองค์ทรงใส่พระทัยในตัวเรา ให้เรายึดมั่นและวางใจในพระเจ้า และในขณะเดียวกันจะมีศัตรูจ้องคอยทำลายเราทั้งหลาย ให้ออกจากศูนย์กลางของพระเจ้า อดีตซาตานทำลายคนของพระเจ้าอย่างไรและปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้น  แต่ผู้ที่ให้พระเยซูเข้ามาครอบครองชีวิต ผู้นั้นจะได้รับความช่วยเหลือและชัยชนะที่มาจากพระเจ้า หากเราห่างไกลจากพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะไม่สามารถเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าเลย รากฐานความเชื่อคริสเตียนมี 3 สิ่งคือ

ประการที่ 1.พระคำของพระเจ้า  
ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย มัทธิว 24.35  พระวจนะคำไม่ตาย แต่ทรงพลังที่จะให้เราฟังเสียงของพระเจ้าที่จะตรัสกับเรา  แต่บางครั้งเรามักจะเอาพระวจนะเข้าข้างตนเอง  หากเราใช้พระวจนะคำของพระเจ้าในทางที่ถูกต้องเราจะพบของดี และพระวจนะคำของพระเจ้าทำให้เรามี

ความเชื่อ มีจิตใจสูง ถ้าเราไม่มีรากฐานในพระวจนะคำ เราก็จะไม่เข้าใจความล้ำลึกของพระองค์เลย

 

ประการที่ 2  พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นเถาองุ่น

ท่านทั้งหลายเป็นกิ่ง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย


คุณจะประสบความสำเร็จได้คือ พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสอนให้เราไวในการกำจัดบาป และประทานฝ่ายผลของพระวิญญาณมาประทับในชีวิตของเรา และชีวิตของเรายังสามารถเป็นพรให้ผู้อื่นได้อีกด้วย  


ประการที่ 3 คริสตจักรของพระเจ้า
“ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้” (มัทธิว 16:18) คริสตจักรเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์  และพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่ง เราจำเป็น ต้องรักคริสตจักร ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมรับใช้ที่ในคริสตจักร  คริสตจักรเป็นที่หนุนใจกันและกันรา และให้เราก่อกันขึ้นในพระกายของพระคริสต์ คริสตจักรจะเกิดผลได้คือให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิต 1 ด้วยพระวจนะคำของพระเจ้า 2 พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์  3 สมาชิกต้องรักคริสตจักรของพระเจ้า

 แบ่งปันพระพร ศจ.สมศักดิ์  ชูสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม  2013

 

-------------------------

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top