คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาวันคริสตมาส

วันคริสตมาส

เราเคยสำรวจการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณว่าเรามีความบกพร่องหรือเปล่า?หลายคนอาจจะมีคำถามว่า พระเยซูเป็นผู้ใด เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรายังไม่รู้จักพระเยซูอย่างเพียงพอ  

มัทธิว16.13
16:13 ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซารียาฟีลิปปี พระองค์จึงตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่า "คนทั้งหลายพูดกันว่าเราซึ่งเป็นบุตรมนุษย์คือผู้ใด"16:14 เขาจึงทูลตอบว่า "บางคนว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่งในพวกศาสดาพยากรณ์"16:15 พระองค์ตรัสถามเขาว่า "แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นผู้ใด"16:16 ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า "พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"หลายคนมองพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะ ซีโมนเปโตรตอบ พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่" ใครบอกเปโตร 16:17 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ซีโมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านก็เป็นสุข เพราะว่าเนื้อหนังและโลหิตมิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ

ประการที่ 1 พระเยซูทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
 ยน 5:16-18 , มก14.61-64 , 14:62 พระเยซูทรงตอบว่า "เราเป็น และท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์"


คำตอบของพระเยซูทำให้พวกฟาริสีหมั่นใส่ กล่าวหาว่าพระเยซแอบอ้างว่าเป็นทรงพระเจ้า และพระองค์ยังทำการอัศจรรย์หลายอย่าง พระเยซูออกประกาศแผ่นดินของพระเจ้า หน้าที่ของเราให้เราออกประกาศข่าวประเสริฐให้สุดปลายแผ่นดินโลก และพระวิญญาณ บริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา


ประการที่ 2. การอ้างของเปโตร  มธ16:16 ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า "พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่" เพราะเปโตรเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์มาโดยตลอด เปโตรยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า


ประการที่ 3. หลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายโทมัสต้องการจับที่สีข้างของพระเยซูถึงจะเชื่อ  แปดวันต่อมาพระเยซูได้มาตามอย่างที่โทมัสต้องการ ได้จับที่สีข้างของพระเยซู และทำให้โทมัส รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า นี่เป็นหลักฐานเป็นสิ่งที่ที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์


ประการที่ 4  อัครทูตเชื่อว่า ทิตัส   คอยความหวังอันมีสุข และการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง และพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา โคโลสี2.9 เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์


ประการที่ 5.พระเยซูเป็นเป็นเชื้อสายของดาวิด นั่นแสดงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

สรุป
ความเชื่ออย่าสงสัยในพระเจ้า ถ้าเราไม่สงสัยจะทำให้เราเป็นสุข ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ และส่วนผู้ที่ไม่ต้อนรับจะมีชีวิตที่ตกอยู่ในบึงไฟนรก


แบ่งปันพระพร  ผป.วิชัย ตรังคสมบัติวันคริสตมาส
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top