คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คริสตจักรพระเยซูเปรมปรีดิ์

เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คริสตจักรพระเยซูเปรมปรีดิ์

ปี2013 ให้เราเริ่มต้นใหม่และมีเป้าหมายกับพระเจ้า ตั้งต้นว่าเราจะติดสนิทกับพระเจ้าโรม14:9 เพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนม์และได้ทรงเป็นขึ้นมาและทรงพระชนม์อีก เพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทั้งคนตายและคนเป็น  พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเรา  พระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย นั้นแสดงว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และทรงสถิตกับเราตั้งอดีต,ปัจจุบัน,และอนาคต เวลาที่เราท้อเจอกับปัญหา   ให้เราอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้า แล้วพระองค์จะเสริมกำลังให้เราและจะขจัดปัญหาความวิตกกังวลให้กลายเป็นเรื่องดี


ผู้เชื่อที่เห็นความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  ผู้นั้นจะอธิษฐานพูดคุยต่อพระเจ้า และให้พระวจนะคำของพระเจ้าหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง และจะมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเข้ามาครอบครอง  ผู้ที่ให้พระเจ้าครองครองนั้นเขาจะเชื่อฟังและทำตามพระประสงค์ของพระองค์จะไม่ทำในสิ่งที่ตนชอบ

ชีวิตของเปโตร ลูกา 5:1-11
เวลานี้เปโตรรูสึกเหนื่อยท้อที่จับปลาทั้งคืนไม่ได้ปลาเลย 5:3-4เมื่อพระองค์ได้ตรรัสว่าแก่ซีโมนว่า "จงถอยออกไปที่น้ำลึกหย่อนอวนต่างๆลงจับปลา" ซีโมนทูลตอบพระองค์ว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่ง ไม่ได้

อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์"  เวลานั้นเปโตรอาจจะสงสัยในพระองค์เพราะพระเยซูเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช้ชาวประมงและเปโตรเองรู้เรื่องทิศทางลมมากกว่าพระเยซู แต่เปโตรทำตามที่พระเยซูตรัส 5:6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขาขาด เวลานั้นเปโตรอาจจะไม่อยากทำ แต่เปโตรทำตามที่พระเยซูตรัสจึงทำให้ เปโตรเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เรียนรู้จากชีวิตเปโตรได้ 3 ประการ ดังนี้


ประการที่ 1 เรายอมรับพระเยซูและเชื่อฟังทุกเรื่อง แม้ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากทำตามประสงค์ของพระเจ้า เพราะพระองค์มีสายตาที่ยาวไกลกว่าเรา


ประการที่ 2 ยอมให้เป็นเจ้านาย ให้พระองค์ทรงครบครองชีวิตของเรา เป็นจอมเจ้านายเรา เราต้องทำในสิ่งที่พระองค์ทรงชอบ ยิ่งเราใกล้ชิดกับพระองค์เรายิ่งรู้ใจพระองค์


ประการที่ 3 การติดสนิทกับพระเจ้า อย่าให้พระเจ้าอยู่ห่างจากเราให้เราพึ่งพาพระองค์  ให้เราติดสนิทในการอธิษฐานต่อพระเจ้า และให้พระวจนะคำหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิต เพื่อชีวิตของเราจะเป็นพรให้กับผู้อื่นโดยประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ทุกคนรับรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่
   
แบ่งปันพระพร  ศจ.ปราชญา วิสุท
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม  2013
พระธรรม  ลูกา 5:1-11
 

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top