คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาความรอดของคนต่างชาติ

ความรอดของคนต่างชาติ

พระเจ้าทรงประทานความรอดมายังคนต่างชาติเพื่อให้เป็นชนชาติของพระองค์ แต่คนยิวมักจะอวดอ้างและมีความเย่อหยิ่ง ถึอตัว และคิดว่าตนเองดีกว่าคนต่างชาติ  เพราะชาวยิวได้ยึดธรรมบัญญัติเป็นตัวตัดสินคนอื่น  แต่ถึงอย่างไรพระเจ้ายังมีพระคุณต่อคนยิว พระองค์ต้องการมาปลดปล่อยคนยิวออกจากหลักธรรมบัญญัติเพื่อมารับพระคุณทางพระเยซูคริสต์ พระเจ้าจึงประทานพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์เพือคนยิวและคนต่างชาติด้วย แต่คนยิวกลับไม่เชื่อ กลับตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนและหันจากความเชื่อที่มีต่อพระองค์โรม 11:1-5


ข้อที่ 1  “เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้าจึงถามว่า "พระเจ้าทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค์แล้วหรือ" ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย ข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติอิสราเอล เป็นเชื้อสายของอับราฮัม เป็นตระกูลเบนยามิน”     ในพระธรรมโรมบทนี้ อาจารย์เปาโลชี้ให้เห็นว่า ไม่ใช่ยิวทุกคนที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐแห่งความรอด แท้จริงแล้วอาจารย์เปาโลเองก็เป็นยิว สาวกทุกคนของพระเยซูก็เป็นยิว และมิชชั่นนารีเป็นแทบทุกคนก็เป็นยิวเหมือนกัน

ข้อที่ 2 – 3 “พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค์นั้นที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้ว ท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนไว้แล้วในพระคัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาห์หรือ ท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า พระองค์เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ แท่นบูชาของพระองค์เขาก็ได้ขุดทำลายลงเสีย เหลืออยู่แต่ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหาช่องทางที่จะประหารชีวิตของข้า พระองค์”  พระเจ้าทรงเลือกชาวยิวให้เป็นตัวแทนของพระเจ้า เพื่อนำความรอดไปยังทั่วโลก  แต่ไม่ได้หมายความว่าชาวยิวทั้งชาติจะรอด  แต่คนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเท่านั้นที่ยิวแท้  ยิวแท้คือผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้า  ทุกคนสามารถรับความรอดโดยเชื่อในพระคริสต์  เพียงแค่ให้เราพึ่งในพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งในชีวิตของเรา

 


ข้อที่ 6 “ แต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็หาได้เป็นเพราะ ทางการกระทำไม่ ฉะนั้นแล้ว พระคุณก็ไม่เป็นพระคุณอีกต่อไป แต่ถ้าเป็นทางการกระทำก็หาได้เป็นเพราะทางพระคุณไม่ ฉะนั้นแล้ว การกระทำก็ไม่เป็นการกระทำอีกต่อไป”  บางครั้งเราอาจจะสงสัยในพระเจ้าว่าทำไม พระองค์ถึงได้เลือกเรา  นั่นเป็นเหตุผล คือพระองค์ทรงรักเราพระเจ้าต้องการทำเพื่อมนุษย์ทุกคนให้กลับคืนดีกับพระองค์  สิ่งที่เราควรกระทำต่อพระเจ้า คือให้เรารับระคุณพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์

“ท่านทั้งหลายจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด”
โรม10:9

แบ่งปันพระพร ศจ.ศุภชัย วงศ์ธนาธิกุล

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top