คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาการให้อภัย

การให้อภัย

พระเจ้าทรงเป็นความรักซึ่งประกอบด้วยการให้อภัย เราต้องให้อภัยทั้งหมดแบบไม่มีข้อแม้ เหมือนดังที่พระเยซูให้อภัยเราทั้งหมด
   
พระธรรมสดุดี 45 ได้กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์ได้ให้อภัยบาปของเราทั้งสิ้นอย่างไม่มีข้อแม้ โดยการที่พระองค์ได้ยอมตรึงบนไม้กางเขน แล้วได้ชนะกับความบาปโดยการฟื้นพระชนน์แล้วนี่คือพระคุณของพระเยซูคริสต์ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องชนะกับความบาปเหมือนกับพระเยซู โดยการยอมให้อภัยกับพี่น้องของเรา เราทั้งหลายก็เป็นเหมือนกายในพระคริสต์ ทุกส่วนของร่างกายก็มีคุณค่า ดังนั้นเราทั้งหลายก็ต้องรู้จักการให้อภัย เพื่อให้คริสตจักรเกิดการฟื้นฟู บ้านเมืองของเราเกิดการฟื้นฟูและประเทศชาติของเราเกิดการฟื้นฟู และสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือ คำพูด ดังใน     พระธรรมเอเซฟัส 4: 28-32 ได้กล่าวถึงการพูดออกมา เพราะเวลาที่เราพูดออกมา แล้วเราไม่สามารถนำกลับไปได้แล้ว ก็เหมือนกับยาสีฟันที่เวลาบีบออกมาเราก็ไม่สามารถเอายาสีฟันกลับเข้าไป

หลอดยาสีฟันอีก เพราะเราจะต้องระวังคำพูดของเราไว้ให้ดี เราควรที่จะกล่าวคำดีเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง (เอเฟซัส 4:29) และเพื่อเป็นที่ไม่เป็นเสียพระทัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราก็ได้ประทับตราเพื่อมีสิทธิ์ในแผ่นดินของพระเจ้า
  การที่เราให้อภัยเป็นเหมือนที่เราได้เอาความขมขื่นเราของโยนทิ้งไป แล้วนอกจากนี้เราการให้อภัยยังเป็นการเยียวยาความทุกข์ในจิตใจของเรา
 

แบ่งปันพระพร  อจ.สุรชัย ตันฑะเสน
 

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010
พระธรรม   สดุดี 45

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top