คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาการฟื้นคืนพระชนม์

การฟื้นคืนพระชนม์

 


 

 

พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน และพระองค์มีแผนการที่ดีต้องการปลดปล่อยมนุษย์เพื่อมนุษย์จะมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต เป็นเหตุที่พระเยซูจึงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขเพื่อไถ่บาปเรา  และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสตไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่ง แต่การสิ้นพระชนม์ของพระองงค์ทำให้ทุกอย่างสำเร็จ ซึ่งถ้วยคำของพระเจ้าได้ยืนยันในพระธรรมมัทธิว 28: 1-28  “ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ มารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคนหนึ่งมาดูอุโมงค์ ดูเถิด ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนัก เพราะทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์ กลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงค์ แล้วก็นั่งอยู่บนหินนั้น  ใบหน้าของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อของทูตนั้นก็ขาวเหมือนหิมะ  พวกยามที่เฝ้าอยู่กลัวทูตองค์นั้นจนตัวสั่น และเป็นเหมือนคนตาย”
 
ประการที่ 1  อย่ากลัวเลย ข้อที่ “ ทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเรารู้อยู่ว่าท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงที่กางเขน”พระวจนะของพระเจ้าได้ยืนยันว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์จริง ทำให้เราชื่นชมยินดีไม่ใช้การหวาดกลัวเพราะพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความตายเพราะความตายไม่สามารถทำอะไรพระองค์ได้และชีวิตของเราเช่นเดียวกันให้เราฝากไว้กับพระเจ้าเราฝากอุปสรรคปัญหาของเราไว้กับพระเจ้าเพราไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้และพระองค์อาจจะตรัสในใจของเราเช่นเดียวอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่เจ้า
 
ประการที่ 2  พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่  “พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั้น มาดูที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บรรทมอยู่นั้น”  เราไม่ได้อยู่ที่นี่ พระองค์ไม่ใช้คนตาย จึงไม่ควรมองหาพระองค์ในหมู่คนตาย พระองค์ทรงพระชนม์อยู่กับประชาชนของพระองค์ ณ วันนี้พระเจ้าสถิตกับเราพระองค์ไม่เคยทิ้งเรา พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางปัญหากับเราเพราะพระเจ้าของเราทรงพระชนม์อยู่และพระองค์จะไม่ให้เราสู้กับปัญหาโดยลำพังแต่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างกับเรา “จงมอบทางของเจ้าไว้กับพระเจ้าและและพระองค์จะกระทำให้สำเร็จ
 
ประการที่ 3  มาดู  “พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั้น มาดูที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บรรทมอยู่นั้น”พวกผู้หญิงเหล่านั้นสามารถดูหลักฐานต่างๆได้ด้วยตนเอง อุโมงค์ฝังศพว่างเปล่าอย่างไรในวันนั้น วันนี้ก็ยังว่างเปล่าเหมือนเดิม การคืนพระชนม์เป็นข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์เป็นการยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว
 
 
ประการที่ 4 รีบไปบอก  “ แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิด ว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และดูเถิด พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น ดูเถิด เราได้บอกท่านแล้วรีบไปบอก พวกเขาจะต้องเผยแพร่ความยินดีแห่งการชื่นชมยินดีแห่งการคืนพระชนม์พระเจ้าต้องการให้เรานำข่าวดีของพระองค์ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเพื่อเขาจะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงให้เราได้มีประสบการณ์กับพระองค์
 
แบ่งปันพระพร  ศจ.ศุภชัย วงศ์ธนาธิกุล
 
พระธรรม   มัทธิว 28:1-28
Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top