คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

 

      พระเยซูเสด็จไปในเยรูซาเล็มซึ่งตรงกับวันปัสกา วันปัสกาเป็นวันที่ชนชาติอิสราเอลระลึกถึงวันที่ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอียิปต์ พระเจ้าได้ใช้โมเสสให้ไปหาฟาโรห์เพื่อไปปลดปล่อยชาวยิว จากการเป็นทาสอียิปต์  พระเจ้าไม่ต้องการให้ชาวอิสราเอลเป็นทาสของอียิปต์อีกต่อไป และพระองค์ใช้ให้โมเสสนำชนชาติอิสราเอลไปยังแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ชนชาติของพระองค์ ฟาโรห์เปรียบเสมือนมาร ที่คอยให้มนุษย์อยู่ใต้อำนาจของมัน แต่พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณมาปลดปล่อยมนุษย์จากการเป็นทาสฝ่ายวิญญาณ
 
ข้อที่  1 “ครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซา เล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคน”    เมื่อพระเยซูได้เสด็จเข้าในเยรูซาเล็ม และเป็นช่วงที่ชาวยิวรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ประชาชนต้องการแต่งตั้งพระเยซูให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาเพราะประชาชนเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำและพวกเขาคิดว่าพระเยซูสามารถปกครองเขาได้โดยการผ้ามาปูและใบไม้มาปูให้พระเยซูเสด็จ เมื่อเวลาผ่านไปก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่บอกว่า “ตรึงเขาเสีย” พระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ตามที่เขาต้องการ แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณ  พระองค์มาสิ้น พระชนม์เพื่อมนุษย์เพราะความรักและการเสียสละของพระองค์ พระองค์ไม่ได้มาเพื่ออำนาจ แต่พระองค์มาเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณของเราทุกๆคน เราควรให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา
 
ข้อที่ 2 สั่งเขาว่า"จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลย จงแก้มันจูงมาเถิด "  พระเยซูได้มาปลด ปล่อยลาตัวนี้ เช่นเดียวกับชีวิตของเราพระองค์รักเรา จึงเป็นเหตุที่พระองค์ต้องการมาปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของมาร พระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์ตกเป็นเครื่องมือของมาร  แต่พระองค์ต้องการเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณของเรา ส่วนผู้ที่เชื่อจะมีชีวิตใหม่
 
ข้อที่ 3 ถ้าผู้ใดถามท่านว่า `ท่านทำอย่างนี้ทำไม' จงบอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลานี้ และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่"ลาตัวนี้ยังไม่มีใครเคยขี่และไม่เคยถูกใช้ เช่นเดียวกับชีวิตของเรา ก่อนที่เรายังไม่เชื่อพระเจ้า เราไม่มีคุณค่า เมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณของเรา ให้เรามีชีวิตที่เป็นพระพรให้กับผู้อื่นให้สมกับที่พระเจ้ารักเรา
 
ข้อที่ 4-11  นอกประตูถ้าเราไม่มีพระเจ้า เราก็อยู่นอกพระพร อยู่นอกพระสัญญาของพระเจ้า ความดีไม่สามารถลบล้างความบาปได้เพราะค่าจ้างความบาปนั่นคือความตาย พระเจ้ามีพระสัญญา ที่ดีในชีวิตของเราโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู คริสเตียนต้องเดินในพระพรของพระเจ้า นั่นคือ ให้พระเจ้ากษัตริย์ครอบครองชีวิตของเรา                                              

แบ่งปันพระพร ศจ.ไพฑูรย์ เชาวนะพงษ์

 

พระธรรม มาระโก 11

 
Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top