คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

 

      พระเยซูเสด็จไปในเยรูซาเล็มซึ่งตรงกับวันปัสกา วันปัสกาเป็นวันที่ชนชาติอิสราเอลระลึกถึงวันที่ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอียิปต์ พระเจ้าได้ใช้โมเสสให้ไปหาฟาโรห์เพื่อไปปลดปล่อยชาวยิว จากการเป็นทาสอียิปต์  พระเจ้าไม่ต้องการให้ชาวอิสราเอลเป็นทาสของอียิปต์อีกต่อไป และพระองค์ใช้ให้โมเสสนำชนชาติอิสราเอลไปยังแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ชนชาติของพระองค์ ฟาโรห์เปรียบเสมือนมาร ที่คอยให้มนุษย์อยู่ใต้อำนาจของมัน แต่พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณมาปลดปล่อยมนุษย์จากการเป็นทาสฝ่ายวิญญาณ
 
ข้อที่  1 “ครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซา เล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคน”    เมื่อพระเยซูได้เสด็จเข้าในเยรูซาเล็ม และเป็นช่วงที่ชาวยิวรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ประชาชนต้องการแต่งตั้งพระเยซูให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาเพราะประชาชนเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำและพวกเขาคิดว่าพระเยซูสามารถปกครองเขาได้โดยการผ้ามาปูและใบไม้มาปูให้พระเยซูเสด็จ เมื่อเวลาผ่านไปก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่บอกว่า “ตรึงเขาเสีย” พระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ตามที่เขาต้องการ แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณ  พระองค์มาสิ้น พระชนม์เพื่อมนุษย์เพราะความรักและการเสียสละของพระองค์ พระองค์ไม่ได้มาเพื่ออำนาจ แต่พระองค์มาเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณของเราทุกๆคน เราควรให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา
 
ข้อที่ 2 สั่งเขาว่า"จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เ