คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาชีวิตเหนือธรรมบัญญัติ

ชีวิตเหนือธรรมบัญญัติ

 

พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีต่อผู้ที่เชื่อพระองค์ ให้มีชีวิตเหนือธรรมบัญญัติ  แต่คนยิวสมัยก่อนได้โอ้อวดว่า

1 พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้กับเขาและเขาถือว่าชนชาติของเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้เลือกสรร  
2 เขาภูมิใจว่าพระเจ้าเขานับถืออยู่ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ 
3 คนยิวได้โอ้อวดว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติให้กับเขา เพื่อไว้สอนลูกหลานให้การดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ 
4 คนยิวยังได้โอ้อวดถึงสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้ประทานอาจารย์ที่ดีให้กับเขาซึ่งเป็นอาลักษณ์กับฟาริสี บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในธรรมบัญญัติ 
อาจารย์เปาโลเมื่อเห็นถึงการโอ้อวดของชาวยิว อาจารย์เปาโลได้อธิบายให้กับชาวยิวเห็นว่า ธรรมบัญญัติมีไว้เพื่อปฏิบัติตามไม่ใช่พิพากษาผู้อื่น อย่าให้ธรรมบัญญัติเป็นเพียงตัวหนังสือพิพากษาคนอื่น ให้เป็นแนวทางการในการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้า ธรรมบัญญัติที่กล่าวถึงล้วนแต่ทำไม่ได้ ส่วนคำสอนของพระเยซูซึ่งต่างจากธรรมบัญญัติเป็นคำสอนที่ลึกซึ้ง ล้ำลึกซึ่งคนยิวไม่ชอบคำสอนของพระเยซู ซึ่งเป็นคำสอนที่เหนือธรรมบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นคำเทศนาบนภูเขา
 
ประการที่ 1 มัทธิว 5:3 "บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา ” 
 
ประการที่ 2 มัทธิว 5:4  “บุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม”
 
ประการที่ 3 มัทธิว 5:5  “บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก”
 
ประการที่ 4 มัทธิว 5:6  “บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์”
 
ประการที่ 5 มัทธิว 5:7  “บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณา”
 
ประการที่ 6 มัทธิว 5:8  “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า”
 
ประการที่ 7 มัทธิว 5:9  “บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้า”
 
ประการที่ 8 มัทธิว 5:10 “บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา”
 
ประการที่ 9 มัทธิว 5:11 “เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข”
 
   คำสอนของพระเยซูในตอนนี้พระองค์ได้สอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงประสงค์ และพรที่พระเจ้าประทานให้กับผู้ที่เชื่อในพระเจ้า และพระเยซูประทานธรรมบัญญัติให้กับเราเหลือเพียง 2 ข้อคือ “จงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”
 
 
 
แบ่งปันพระพร ศจ.ศุภชัย วงศ์ธนาธิกุล
วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2010
พระธรรม โรม 2:17- 3:8
 
คำนำ
    
Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top