คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาการเผชิญการทดลอง

การเผชิญการทดลอง

 

 หลังจากพระเยซูทรงอดพระกายหาร  40 วัน พระเยซูทรงหิว และอ่อนหล้ามาก แต่พระองค์เลือกที่จะไม่ใช้ฤทธิ์เดชเพื่อตอบสนองความอยากตามธรรมชาติ   เวลานี้มีเหตุการณ์มาทดลองพระองค์ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน
 
ประการที่ 1 “มารสั่งพระเยซูสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกระยาหาร"
    "ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกระยาหาร" ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า  "มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า   มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้  แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมา จากพระโอษฐ์ของพระเจ้า  ขณะที่พระเยซูถูกทดลองพระเยซูไม่เชื่อฟังมาร พระองค์มองเรื่องฝ่ายวิญญาณ แม้ว่ามารซานตานจะพูดถึงเรื่องวัตถุ แต่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า เพราะพระวจนะเป็นดาบ 2 คมใช้สำหรับการขับเคี่ยวฝ่ายวิญญาณ
 
ประการที่ 2 ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงโยนลงไปเถิด
    พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ มิให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่า  "พระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่า อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน" มารต้องการทดลองพระเยซูให้พระเยซูสำแดงความเป็นพระเจ้าต่อหน้ามาร พระเยซูมองที่พระเจ้า ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมิใช่โดยเวทมนต์หรือท้าทายพระเจ้าเราอย่าตามใจตนเอง เพื่อเราจะไม่พลาดจากการช่วยของพระเจ้า ที่พระองค์ได้สำแดงใหกับเรา
 
ประการที่3 มารให้พระเยซูกราบนมัสการ
    "ถ้าท่านกราบลงนมัสการเรา เราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่าน"  พระเยซูจึงตรัสตอบว่า  "อ้ายซาตาน  จงไปเสียให้พ้น  เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า  จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน   และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวซาตานจะยกโลกทั้งโลกให้พระเยซูหากพระองค์เพียงแค่คุกเข่ากราบไหว้มัน ทุกวันนี้ซาตานเสนอจะโยกโลกให้เราโดยพยายามล่อล่วงเราด้วยวัตถุนิยมและอำนาจเราสามารถเอาชนะการทดลองโดยวิธีเดียวกับพระเยซู จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน และจงปรนนิบัติพระองค์แต่เพียงผู้เดียว
  
 
"ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้  โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า : ฟิลิปปี4:13" 
 
 
 
แบ่งปันพระพรโดย ศจ.ศุภชัย วงศ์ธนาธิกุล
วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 
พระธรรม   มัทธิว 4:1-11
 
 

 

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top