คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาความบาปและการช่วยกู้

ความบาปและการช่วยกู้

  พระธรรมตอนนี้พูดถึงมนุษยชาติตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม และก่อตั้งชนชาติพิเศษของพระเจ้า เหตุการณ์ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างโลกของคนต่างชาติที่ไม่เชื่อเชื่อพระเจ้า กับคนยิว
 
ข้อที่ 18-23  เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทของพระองค์และความชั่วร้ายนั้นบีบบังคับความจริง
พระเจ้าไม่เคยลงโทษอย่างไร้เหตุผล พระพิโรธของพระเจ้าเป็นผลโดยตรงของความหมิ่นประมาท การขาดการยำเกรงพระเจ้าและประพฤติความชั่วร้าย  พระเจ้าเกลียดชังความบาป แต่พระเจ้ารักคนบาป  และปรารถนาให้เขาได้รับความรอด อาจารย์เปาโลได้ต่อว่าชาวกรีกที่ปั้นรูปเคารพเป็นรูปสัตว์  แม้แต่เมืองโครินธ์ยังกราบไหว้รูปเคารพ พระองค์ทรงเสียพระทัยกับสิ่งที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังเลือกทำตามใจตนเอง  ทำให้เขาตกอยู่ในความบาปจึงเป็นเหตุที่พระเยซูต้องมาตายแทนมนุษย์ เพื่อมนุษย์จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์
 
ข้อที่ 24-25 เหตุฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขากระทำสิ่งซึ่งน่าอัปยศทางกายต่อกัน   เพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จ และได้นมัสการและปรนนิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ แทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง  ผู้ซึ่งควรได้รับความสรรเสริญเป็นนิตย์
 อาเมน
ความจริงมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง    มนุษย์ต้องมีชีวิตเพื่อนมัสการและรับใช้พระเจ้า  และพระองค์ผู้ทรงสร้างสมควรได้รับการสรรเสริญแต่เพียงผู้เดียว ให้เราเรียนรู้ที่ไม่พึ่งตนเอง  ถ้าเรามีชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าเราจะทำตามเนื้อหนัง
 
   ข้อที่ 26-27  เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศ พวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไป ฝ่ายผู้ชายก็เลิกความสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกัน  ประกอบกิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอายเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขา
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อมนุษย์จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีชีวิตที่ถูกต้อง ตามพระคัมภีร์สนับสนุนความสัมพันธ์ทางเพศที่ธรรมชาติคือระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง  ในชีวิตสมรสความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติ  และพระเจ้าจะพิพากษาราคะตัณหาเช่นนั้น  และความประพฤติที่น่าละอายเป็นสิ่งพระเจ้าต้องลงโทษ และให้เรากลับใจใหม่กับพระองค์
 
ข้อที่ 28-32 พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม ความชั่วร้ายอธรรม ความโลภ ความมุ่งร้าย ความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน การวิวาท การล่อลวง  การคิดร้าย  พูดนินทา ส่อเสียด  เกลียดชังพระเจ้า เย่อหยิ่งจองหอง  อวดตัว ริทำชั่วแปลกๆ ไม่เชื่อฟังบิดา มารดา   โง่เขลา  กลับสัตย์  ไม่มีความรัก  ไร้ความปราณี  แม้เขาจะรู้พระบัญญัติพระเจ้า ที่คนทั้งปวงประพฤติเช่นนั้นเขาสมควรตาย
ถ้าชีวิตของเรายังกระทำความบาปเหล่านี้อยู่  ให้เราสารภาพกับพระเจ้าในเรื่องความผิดบาปของเรา พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรมจะทรงยกโทษให้กับคนที่สารภาพบาป  และเราจะมีชีวิตที่พบแต่สันติสุข  เมื่อเราได้รับความรักของพระเจ้าแล้ว ให้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
 
แบ่งปันพระพร  ศจ.ศุภชัย วงศ์ธนาธิกุล
วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010
พระธรรม โรม 1:18-32
Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top