คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาความสุขแบบคริสเตียน

ความสุขแบบคริสเตียน

 
หลายครั้งเราต้องการหาความสุข แท้จริงแล้วเราไม่สามารถหาได้นอกจากพระเยซูเท่านั้น พระองค์ไม่เป็นเพียงแค่ประทานความรอดให้กับเรา  แต่พระองค์ประทานความสุขให้กับเราด้วย พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกเพื่อพระเจ้าจะประทานความสุขให้กับมนุษย์  มนุษย์กลับไม่เชื่อฟังและทำบาปต่อพระเจ้า พระเจ้าได้ตัดความสัมผัสกับมนุษย์ มนุษย์จึงต้องถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน  การที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงทำให้มนุษย์ตกอยู่ในความบาป อิจฉาริษยา มีการเอารัดเอาเปรียบ ใจไม่บริสุทธิ์  ฯลฯ   มนุษย์พบแต่ความทุกข์ มนุษย์ต้องการความสุข เคล็ดลับของความสุขมีดังนี
สดุดี 1:1-6
ข้อที่ 1 “ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย”ผู้ที่ได้รับพระพรต้องดำเนินชีวิตอย่างปราศจากตำหนิคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีถูกต้องกับพระเจ้า ผลคือได้รับสันติสุขและความชื่นชมยินดีในฝ่ายวิญญาณ 
ข้อที่ 2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” คนของพระเจ้าไม่ถูกครอบงำโดยอิทธิพลของคนที่ไม่ชอบธรรมแต่โดยการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าซึ่งหมายถึง การศึกษา และจดจำและปฏิบัติตามอย่างไม่น่าเบื่อ
ข้อที่3 “เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้รินธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขา กระทำก็จำเริญ”ทุกคนที่ปิติยินดีและดำเนินชีวิตตามพระธรรมของพระเจ้าก็จะจำเริญรุ่งเรือง  เช่นภาพต้นไม้ที่เกิดผลมาก
ข้อที่ 4 “ คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไป ”คนที่ไม่มีพระเจ้าและไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า เขาจะเดินตามตัณหาของตน เปรียบเสมือนกับแกลบซึ่งเป็นเปลือกข้าวที่ถูกฝัดร่อนออกไปปลิวตามลมในกระบวนการสีข้าว ซึ่งแตกต่างจากคนชอบธรรมที่มีผลและมีค่าโดยการศึกษาภาวนา  ใคร่ครวญ อ่าน เพื่อมีชีวิตที่เปลี่ยน แปลงในทางที่จำเริญขึ้น
อิสยาห์ 55:1-3,6
ในชีวิตของเรา เราสามารถเรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าและการแสวงหาความสุขที่ยั่งยืนได้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
1.จงเข้ามาหาพระเยซู เพื่อให้พระเจ้าจะจัดการกับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในชีวิตให้กับเราเพื่อเราจะรับความสุขจากพระองค์
2.จงฟังเสียงพระเจ้า  เราต้องเรียนรู้คำตรัสของพระเยซู ให้เราเรียนรู้ที่จะฟัง เพื่อจิตวิญญาณจะได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้า
3.จงแสวงหาพระเยซู  ให้เราเรียนรู้จักพระเยซู ใกล้ชิดกับพระองค์  ถ้าเราอยู่ห่างไกลพระเจ้า เราจะเข้าใกล้กับความบาป
เอเฟซัส  3:16-19
กุญแจแห่งความสุขของพระเจ้าคือ พระเจ้าประทานกำลังและเรี่ยวแรงฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเรา ซึ่งความรักของพระเจ้าเต็มล้นในทุกมิติในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบความกว้าง ความยาว  ความสูง ความลึก ซึ่งเป็นความรักเกินที่เราจะหยั่งรู้ได้ ซึ่งเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมไปตลอดชีวิตของเรา และเราสามารถหาได้จากพระวจนะของพระเจ้าซึ่งได้บอกกับเราในทุกๆเรื่อง
 
โรม 15:13
“ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมไปด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์”
 

 

แบ่งปันพระพร  ผป.วิชัย  ตรังคสมบัติ
วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2010
พระธรรม สดุดี 1:1-6,อิสยาห์ 55:1-3,6 เอเฟซัส 3:16-19,โรม 15:13
Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top