คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาการเป็นหนึ่งในพระคริสต์

การเป็นหนึ่งในพระคริสต์

ความเป็นหนึ่งเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้โดย พระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยเราเพราะเราไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวเราเองได้  แต่พระองค์จะหล่อหลอมเราให้เรารักกันและกัน เพราะเราแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่ในขณะเดียวกัน เราต้องการซึ่งกันและกัน เราไม่ชอบอยู่ลำพังคนเดียว ความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นได้ ถ้าเราทำตามพระบัญชาของพระเจ้า 3 ประการคือ
ประการที่ 1  เข้าสนิทในพระเจ้า   ยอห์น 15:4
“จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น” 
ชีวิตของต้องเข้าสนิทกับพระเจ้า เพื่อเราจะสามารถทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าจะตรัสกับเราเพื่อเราจะสามารถทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ประการที่ 2  ยึดมั่นในพระเจ้า  ยอห์น 15:9
 “พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมั่นในความรักของเรา” 
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก เราต้องยึดมั่นความรักของพระเจ้าเพราะเราแต่ละคนมีนิสัยส่วนตัว ต้องการเป็นคนสำคัญ ต้องการการยอมรับ  เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา เราสามารถรักคนอื่นได้
ประการที่ 3 รักกันและกัน  ยอห์น 15:12,17
พระบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่าน , สิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้คือ  ท่านจงรักกันและกัน
พระเจ้าได้ตรัสสั่งเราคือ จงรักกันและกัน เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน ความรักของพระเจ้าคือการรับแบบไม่มีข้อแม้ ความรักต้องมีการเข้าใจ อธิษฐานเผื่อเขา และการอุทิศตัวเพื่อเขาเช่นเดียวกับพระเยซูที่ได้สละชีวิตเพื่อมิตรสหาย   พระเจ้าได้ประทานความสมบูรณ์แบบให้กับเราแต่ละคนแล้ว ความสมบูรณ์แบบที่พระประทานให้กับเรา คือ การชำระของพระเยซู พระองค์ต้องการให้เราเกิดผลและมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
สรุป                                                                                                                              
พระเจ้าได้เลือกสรรชีวิตของเราให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า พระเจ้าให้เรามีความสมบูรณ์แบบโดยการชำระของพระเยซู ให้เราใช้ชีวิตของเราให้สมกับที่พระองค์รักเราคือชีวิตแห่งการเกิดผล โดยการเข้าสนิทกับพระเจ้าและยึดมั่นความรักของพระเจ้าเมื่อเรามีความรักของพระเจ้าสถิตอยู่ในใจ และผลที่จะเกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะรักกันและกันได้ 
พระบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน, สิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้คือ  ท่านจงรักกันและกัน
ยอห์น 15:12,17
 
แบ่งปันพระพร  ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์
วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2010
พระธรรม  ยอห์น 15:1-17
Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top