คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนา10 มกราคม 2010 พระเยซูรับบัพติศมา

10 มกราคม 2010 พระเยซูรับบัพติศมา

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมและทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีในชีวิตของเรา อาจารย์เปาโลได้หนุนใจเราให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าและชื่นบานในพระองค์  แม้ขณะที่เราเจอกับปัญหา พระเจ้าจะเสริมกำลังให้กับเรา เราไม่ต้องกลัวและไม่ต้องจมอยู่กับปัญหา  ในพระธรรมฟีลิปปี4:13 “ ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

มัทธิว 3:13-17 
พระธรรมตอนนี้ทำให้เราเห็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์  พระองค์ได้ไปหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อรับบัพติศมา ยอห์นได้กล่าวกับพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์”( มัทธิว3:14 ) ยอห์นรู้ว่าตนไม่คู่ควรเลย แต่พระเยซูไม่ได้ยึดติดในการเป็นพระเจ้า การที่พระเยซูรับบัพติศมาไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นคนบาป แต่พระองค์ “ทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ” หมายความว่าทำพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้สำเร็จ พระเยซูทรงมองว่าการที่พระองค์รับบัพติศมาเป็นการทำให้พระราชกิจของพระเจ้าก้าวหน้าและแสดงถึงการเชื่อฟังพระบิดาและพระเจ้าให้เห็นว่าพระองค์ทรงเห็นชอบ การับบัติศมาเป็นการประกาศว่าเราจะมีชีวิตใหม่ บางครั้งเรายังทำบาปเราพยายามด้วยของเรา เราไม่สามารถทำได้แต่พระเยซูและพระเจ้าให้เห็นว่าพระองค์ทรงเห็นชอบ การับบัติศมาเป็นการประกาศว่าเราจะมีชีวิตใหม่ บางครั้งเรายังทำบาปเราพยายามด้วยของเรา เราไม่สามารถทำได้แต่พระเยซูจะประทานพระวิญญาณให้กับเรา เพื่อเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเรา เพื่อให้เราจะเป็นคนใหม่ พระเจ้าของเราไม่มีกลุ่มไม่มีคณะอย่าให้สิ่งเหล่านี้ทำกำแพงกั้นเรา พระเจ้าเรียกเราว่าให้เป็นลูกของพระองค์ พระเยซูเปลี่ยนฐานะให้กับเรา ชีวิตของเราต้องสอดคล้องใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าเราต้องการให้มีความเชื่อ สัตย์ซื่อในการอ่านพระวจนะของพระเจ้า สัตย์ซื่อในอธิษฐานกับพระองค์  สัตย์ซื่อในการถวาย  สัตย์ซื่อในการประกาศ เราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตกับเรา ชีวิตของเราต้องประกอบด้วย 4ประการดังนี้
1.สารภาพกลับใจ 
2.เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเรา
3.มีชีวิตแห่งการประกาศ  พบการอัศจรรย์ พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเรา
4.รักพระเยซูมากขึ้น ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
 
แบ่งปันพระพร  ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล
วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2010
พระธรรม  มัทธิว 3:13-17
Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top