คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสรุปคำเทศนาเคล็ดลับแห่งการอธิษฐาน

เคล็ดลับแห่งการอธิษฐาน

 

 

ชีวิตผู้เชื่อต้องประกอบไปด้วยคำอธิษฐาน  พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างนักอธิษฐาน ผู้ที่ติดตามพระองค์ต้องเรียนรู้จักเคล็ดลับการอธิษฐาน และที่สำคัญต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าชอบอะไรและพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานอะไร การอธิษฐานคือการสื่อสารพูดคุยกับพระเจ้า  การอธิษฐานมีสัญลักษณ์เปรียบเทียบของไม้กางเขนซึ่งมีส่วนประกอบ 2 ท่อน คือมีแนวดิ่งและแนวนอน  แนวดิ่งความหมายคือ เรากับพระเจ้า  ส่วนแนวนอนเรากับมนุษย์ เราสามารถเรียนรู้จักเคล็ดลับการอธิษฐานของพระเยซูซึ่งอยู่ในพระธรรมยอห์น บทที่17

ประการที่ 1 แนวดิ่ง (เรากับพระเจ้า)  ยอห์น 17:1-5

พระเยซูได้อธิษฐานต่อพระบิดาว่าขอให้พระบุตรได้รับเกียรติ  เมื่อพระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติ พระองค์จะคืนเกียรตินั้นกับพระบิดา  ลักษณะของไม้กางเขนในแนวดิ่งนั้นคือเรากับพระเจ้า  ชีวิตของเราเช่นเดียวกันให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า ขอให้พระเจ้าประทานเกียรติให้ลูกของพระองค์  เมื่อเราได้รับเกียรติจากพระองค์แล้ว เราสามารถหนุนใจให้กับคนอื่นได้  เพื่อเราจะเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางคำอธิษฐานว่าพระเจ้าสามารถทำทุกอย่างได้ ไม่มีอะไรซึ่งพระองค์ทรงกระทำไม่ได้เลย  และขอให้เกียรติทุกอย่างนั้นเป็นของพระองค์

ประการที่ 2.  แนวนอน  (เรากับมนุษย์) ยอห์น 17:6-9

“ข้าพเจ้าได้อธิษฐานเพื่อเขา  ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ ทุกสิ่งที่เป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้น” (ยอห์น 17:9-10)  ลักษณะของไม้กางเขนแบบแนวนอนหมายถึงเรากับมนุษย์  เช่นเดียวกับพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อสาวก   ขอให้พระเจ้าช่วยสาวกของพระองค์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่เป็นพรให้กับคนอื่น  และชีวิตของเราเช่นเดียวเราให้เราอธิษฐานเป็นพรให้กับเพื่อนบ้านและอธิษฐานเพื่อศัตรู เราต้องรักเขาแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักสำหรับเรา เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักและเราต้องรู้จักการอภัยให้กับพี่น้องของเรา   แม้แต่สเทเฟนไม่ถือโทษผู้ที่ทำร้ายท่านและให้การอภัยพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไป  พระเจ้าต้องการให้เราตอบแทนความชั่วด้วยความดี และให้เราอวยพรคนที่ข่มเหงเรา

สรุป

ชีวิตเราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับการอธิษฐานจากพระเยซูคือ การอธิษฐานเพื่อตนเองให้พระเจ้าประทานเกียรติให้กับเราเพื่อพระเจ้าได้รับในชีวิตของเรา และให้อธิษฐานเพื่อตัวกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าสอนให้เรารักศัตรูของเรา  ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องชีวิตของเรา และขอพระเจ้าชำระให้เราบริสุทธิ์และมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า   พระองค์ต้องการความเชื่อของท่านเพื่อท่านจะมีชีวิตใหม่ ให้เราเชื่อว่าเราจะหลุดพ้นจากความตายโดยการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ และเชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความแสดงถึงพระองค์มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง

 

แบ่งปันพระพร  ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2010

พระธรรม  ยอห์น 17

 

 

 

 

Share

สรุปคำเทศนาประจำอาทิตย์

article thumbnailการพูด คือ การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ  การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางครั้งการพูดมากหรือพูดน้อยเกินไปทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมาย  คำพูดนั้นมีพลัง...

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top