คุณอยู่ที่: หน้าแรกเกี่ยวกับคริสตจักร

เรื่องราวของเรา 40 ปีแห่งการรับใช้

ในปี 1956 มิชชันนารีชาวอเมริกันเดินทาง มาสอนภาษาอังกฤษที่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมาเช่า อาคารอาศัย ร่วมกับ อาจารย์ ศุภชัย ศุภชัยวงศ์ธนานิกูล ทั้งสองท่านได้ร่วมเปิดสถานประกาศที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานประกาศคริสตจักรพระกิติคุณแก ่ชาวจังหวัด สมุทรปราการ    
 
 

 ครอบครับของมิชชันนารี ได้รับการสนุนจากคณะกรรมการมิชชันนาชาต ิและคริสตจักรเครือแบบติสต์โดยได้ก่อตั้งเป็นคริสตจักร พระสัญญา คริสตจักรแบบติสต์แห่งแรกของประเทศไทย ในช่วงแรก ของการประกาศพระกิติคุณมิชชันนารีหลากหลายคณะได้เดิน ทางเข้ามา ร่วมช่วยเหลืออย่างเข้มแข้ง ซึ่งส่งผลให้คริสตจักรพระสํญญาสุมุทรปราการ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  

 

 
 
ในปี 1972 การสนับเงินจากองค์กรต่างๆเริ่มลดน้อยลง ไม่พอเพียงต่อค่าใช้จ่ายภายในคริสตจักรอาจารย์ศุภชัย ได้ออกทำงานกับบริษัทเอกชนเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายคริสตจักร ในขณะ เดียวกันอาจารย์ ยังดำเนินพันธกิจของคริสตจักรด้วยความแข้มแข็ง หนุนใจและช่วยเหลือสมาชิกของคริสตจักรเป็น อย่างดี    
     
ในปี 2000 อาจารย์ทะนุ บุตรชายของอาจารย์ศุภชัย หลังจากจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศาสนศาตร ได้เข้า ร่วมทำพันธกิจคริสตจักร พระสัญญา ในตำแหน่งผู้ช่วยศิษยาภิบาบาลของคริสตจักร     
   

 

ในปี 1968 มูลนิธิแบบติสต์แห่งประเทศไทยได้จัดซื้อที่ดิน และก่อสร้าง อาคารไม่สองชั้น คริสตจักรสมุทรปราการได้ดำเนิน พันธกิจ โดยมีอาจารย์ศุภชัย ดำรงตำแแหน่งศิษยาภิบาล คริสตจักรมีการ เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง สมาชิกม ีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว อาคารไม้ ้จึงต้องตัด แปลงและต่อเติม หลายครั้งด้วยคอนกรีต เ่ิพื่อเพิ่มพื้นที่นมัสการและโรงเรียนรวีสำหรับเด็ก
ในวันอาทิตย์    
 
ในปี 2002 คริสตจักรก่อสร้่าางอาคารคอนกรีตเสิรมเหล็กสามชั้นอาคารตั้ง ถัดจากอาคารไม้หลังเก่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำพันธกิจโรงเรียนรวี และพันธ กิจอื่นๆ รองรับสมาชิกคริสจักร และอำนวยความสะดวกให้สมาชิกกว่า 200 คน     
 
ในปี 2004 คณะธรรมกิจคริสตจักร มีมติก่อสร้างอาคารพระวิหารหลังใหม่ ทดแทนอาคารไม้หลังเก่าซึ่งมีการทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรอยร้าวต่างๆ ในอาคารเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งพื้นดินมีการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องในจังหวัด สมุทรปราการ คณะธรรมกิจจึงมีมติ ให้ดำเนินการตั้งกองทุนพระวิหารหลังใหม่ และดำเนินการเริ่มก่อสร้างในปี 2005   

 

 

40 ปีพระสัญญา

สี่สิบปีพระสัญญาได้มาถึง

สุดซาบซึ้งตรึงใจใครจะเหมือน

ขอพระองค์ทรงชัยได้มาเยือน

เป็นเสมือนบ้านฉันนิรันดร

องค์พระเจ้าอวยพรให้ย้อนคิด

ติดสนิทแนบพระองค์ผู้ทรงสอน

แด่พวกเราพระสัญญาไม่อาทร

เป็นพระพรสู่เพื่อนบ้านสราญใจ

จงมุ่งมั่น บากบั่นแบ่งปันเถิด

จะได้เกิดชีวิตใหม่ใจสมหมาย

ขอเพียงเชื่อด้วยใจและด้วยกาย

จงมุ่งหมายด้วยพระคุณหนุนนำใจ

ข้อพระคำของพระเจ้าเราต้องคิด

ปลูกดวงจิตดวงใจให้สมหวัง

โอ้พระเจ้าทรงเสริมเพิ่มกำลัง

จนกระทั่งสี่สิบปีที่นี่ เอย

 

 

Share

ข่าวกิจกรรมคริสตจักร

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top