คุณอยู่ที่: หน้าแรกนิมิตรและเป้าหมาย

นิมิตและเป้าหมายของเรา

 

คริสตจักรพระสัญญา จ.สมุทรปราการ อยู่ในสังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย (Thailand Baptist Convention) ร่วมพันธกิจกับเครือข่ายคริสเตียนสมุทรปราการมีสถานประกาศลูกในปัจจุบัน 1 แห่ง 

 


นิมิตและพันธกิจของคริสตจักร
“พระสัญญาสู่ชุมชน นำคนสู่พระคริสตร์”

                                                                   
1. ด้วยการนมัสการในชุมชน
2. ด้วยการประกาศในชุมชน
3. ด้วยการบุกเบิกกลุ่มในชุมชน
4. ด้วยการช่วยเหลือในชุมชน


พันธกิจ (ยุทธวิธี)
สรรเสริญและนมัสการพระเจ้าทั้งส่วนรวมและส่วนตัว (Worship to God)
เสริมสร้างพระกายผ่านทางการอบรมฝึกฝนพระคำ (Word of God)   
สร้างสาวกพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เขาสามารถสร้างคนอื่นต่อไป (Walk with Jesus)       

 

พระสัญญาของพระเจ้าได้นำเรามาเข้าสู่ยุคที่น่าตื่นเต้นในการมีส่วนร่วมกับพันธกิจอันมหัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์เจ้า โดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สนับสนุนและร่วมงานกับคริสตจักรของพระองค์ ผมได้เห็นการอัศจรรย์และฤทธิ์เดชซึ่งเกิดจากการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วยใจกล้า ไม่เพียงคนสมุทรปราการที่ได้รับความรอดผ่านทางคริสตจักรพระสัญญา แต่ยังรวมถึงผู้คนที่มาจากหลายหลายจังหวัดและหลากหลายประเทศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านทางนาม “เยซู”

ในนามของศิษยาภิบาลฝ่ายอภิบาล ผม ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล ขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งที่ได้เห็นคริสตจักรได้มาถึงวาระครบรอบ 40 ปี ในการร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการสำแดงพระเยซูคริสต์ในจังหวัดสมุทรปราการ และขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรคนงานของพระองค์ทุกคน  ทุกตำแหน่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คริสตจักรพระสัญญาได้เจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้

นอกจากจะแสดงความยินดี ผมมีความเชื่อแน่ว่าคริสตจักรพระสัญญาจะเจริญและเต็มล้นด้วยพระพรจากพระเจ้ามากยิ่ง เมื่อคริสตจักรนั้นมีจุดยืนในการมุ่งขยายแผ่นดินของพระเจ้ามากกว่าขยายสาขาคณะนิกาย, มุ่งที่จะตอบสนองพระมหาบัญชามากกว่าการนิ่งเฉย และมุ่งที่จะได้ชื่อว่าเป็นคริสตจักรที่มีชัยชนะมากกว่าการยอมแพ้กลางคัน  เพื่อบรรลุในสิ่งเหล่านี้ คริสตจักรพระสัญญาจำเป็นต้องพึ่งฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังที่พระเยซูได้ตรัสว่า “ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย”  และ “เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 15:5; 16:33)

 

ในช่วงปีแรกของการประกอบกิจการ บริษัทโคคา – โคลาขายเครื่องดื่มยี่ห้อ “โค้ก” ได้เพียง 400 ขวด  แต่โดยการที่ไม่ยอมให้ความท้อถอยมาสกัดกั้นให้พ่ายแพ้ ปัจจุบันเครื่องดื่มยี่ห้อนี้มีวางจำหน่ายและเป็นที่รู้จักเกือบทั่วโลก จากตัวอย่างดังกล่าว ผมมีความเชื่อว่าโดยความมุ่งมั่นและหยัดยืนในพันธสัญญาของพระเจ้า คริสตจักรพระสัญญาและคริสตจักรของพระเจ้าในแต่ละพื้นที่จะนำให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ลงมาตายเพื่อปลดปล่อยคนบาปให้เป็นคนที่ชอบธรรม และเป็นผู้ที่ฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเปลี่ยนสถานะของลูกแห่งความมืดให้เป็นลูกของพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์   แผ่นดินโลก และความสว่างได้


ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่เชื่อและออกนามพระเยซูคริสต์
ดร.ทะนุ  วงศ์ธนาธิกุล
 

 

Share

อ่านมานาประจำวัน

อ่านมานาประจำวัน

คริสตจักรพระสัญญา 318 ถ.สุขุมวิท (ไปชลบุรี สายเก่า) ต.ปากน้ำ  .สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :(+66) 02 702 7636    

Go to top